Problem description


Statystyki pozycyjne
(statystyki-pozycyjne)
Memory limit: 128 MB
Time limit: 4.50 s

Dany jest ciąg liczb całkowitych oraz dużo zapytań o statystyki pozycyjne pewnego spójnego podciągu zadanego ciągu liczb.

K-tą statystyką pozycyjną ciągu nazywamy K-ty najmniejszy jego element (K-ty element w posortowanym ciągu). Na przykład 2-gą statystykę pozycyjną ciągu (1,5,3,9,10), jest 3.

Napisz program, który: wczyta ciąg liczb oraz zapytania, dla każdego zapytania wyznaczy odpowiednią statystykę pozycyjną i wypisze wyniki na standardowe wyjście.

Wejście

W pierwszym wierszu wejścia znajduje się jedna liczba naturalna N, określająca liczbę elementów ciągu. W drugim wierszu wejścia znajduje się ciąg N nieujemnych liczb całkowitych Ai, pooddzielanych pojedynczymi odstępami.

W trzecim wierszu wejścia znajduje się jedna liczba naturalna Q, określająca liczbę zapytań. W kolejnych Q wierszach znajduje się opis kolejnych zapytań. Opis każdego zapytania składa się z trzech liczb naturalnych Si, Ei, Ki, (1 ≤ Si ≤ Ei ≤ N), pooddzielanych pojedynczymi odstępami i określających zapytanie o K-tą statystykę pozycyjną w spójnym podciągu od Si-tego do Ei-tego elementu ciągu.

Dane są dobrane w taki sposób, aby każda statystyka pozycyjna istniała: 1 ≤ Ki ≤ Ei − Si + 1.

Wyjście

Twój program powinien wypisać na wyjście dokładnie Q wierszy. W i-tym wierszu powinna się znaleźć odpowiedź dla i-tego zapytania. Odpowiedź dla i-tego zapytania to jedna liczba naturalna – wartość Ki-tej statystyki pozycyjnej spójnego podciągu od Si-tego do Ei-tego elementu ciągu.

Ograniczenia

1 ≤ N ≤ 250 000, 1 ≤ Q ≤ 15 000, 1 ≤ Ai ≤ 109.

W testach wartych łącznie 25% maksymalnej punktacji zachodzi dodatkowy warunek: N ≤ 2 000.\ W testach wartych łącznie 40% maksymalnej punktacji zachodzi dodatkowy warunek: Ai ≤ 106.\ W testach wartych łącznie 50% maksymalnej punktacji zachodzi dodatkowy warunek: N ≤ 50 000.\ W testach wartych łącznie 65% maksymalnej punktacji zachodzi dodatkowy warunek: Q ≤ 2 000.

Przykład

Input Output
5
3 1 10 3 5
3
1 3 2
1 4 3
3 5 2
3
3
5