Problem description


Cyfra jedności
(cyfra-jednosci)
Limit pamięci: 32 MB
Limit czasu: 0.50 s

Napisz program, który wczyta liczbę całkowitą N i wypisze jej cyfrę jedności.

Wejście

W pierwszym wierszu wejścia znajduje się jedna liczba całkowita N.

Wyjście

W pierwszym (jedynym) wierszu wyjścia powinna się znaleźć jedna liczba całkowita – cyfra jedności liczby N.

Ograniczenia

 − 109 ≤ N ≤ 109.

Przykład

Wejście Wyjście
538
8