Problem description


Znaki zapytania
(znaki-zapytania)
Limit pamięci: 256 MB
Limit czasu: 5.00 s

Tym razem, dla uproszczenia zadania, w treści nie pojawi się rozbudowana historyjka.

Dany jest ciąg składający się z nieujemnych liczb całkowitych oraz znaków zapytania – ?, a także nieujemna liczba całkowita C. Naszym celem jest zamiana wszystkich znaków zapytania na nieujemne liczby całkowite tak, aby spełniony był warunek: Ai ⋅ Ai + 1 ⋅ min (Ai,Ai + 1) ≤ C dla 1 ≤ i < N.

Twoim zadaniem jest obliczenie liczby możliwych ciągów, które po takiej zamianie mogą powstać, modulo 998 244 353. Jeśli liczba możliwych ciągów jest nieskończona, należy wypisać -1.

Wejście

W pierwszym wierszu wejścia znajdują się dwie liczby całkowite N i C, będące odpowiednio długością ciągu oraz stałą, o której mowa w zadaniu. W drugim wierszu wejścia znajduje się ciąg A1, A2, …, AN, gdzie każdy element tego ciągu jest nieujemną liczbą całkowitą, albo wartością -1, co dla uproszczenia reprezentuje znak zapytania.

Wyjście

W pierwszym (jedynym) wierszu wyjścia powinna się znaleźć liczba ciągów spełniających warunki zadania, modulo 998 244 353, lub wartość -1, jeśli ta liczba jest nieskończona.

Ograniczenia

1 ≤ N ≤ 1 000 000, 0 ≤ C ≤ 1018, -1 ≤ Ai ≤ 1018.

W testach wartych łącznie 50% maksymalnej punktacji zachodzi: C ≤ 1 000 000.

Przykład

Wejście Wyjście
4 10
1 -1 2 -1
9
Wejście Wyjście
3 10
2 2 3
0
Wejście Wyjście
3 5
-1 -1 -1
-1