Problem description


Poprawne dwunawiasowanie
(dwunawiasowanie)
Limit pamięci: 32 MB
Limit czasu: 1.00 s

Poprawnym dwunawiasowaniem nazwiemy każdy ciąg złożony ze znaków ([)], który można otrzymać z rekurencyjnej zależności:

  • Ciąg pusty jest poprawnym dwunawiasowaniem
  • Jeśli P jest poprawnym dwunawiasowaniem, to [P], oraz (P) są poprawnymi dwunawiasowaniami
  • Jeśli P i Q są poprawnymi dwunawiasowaniami, to PQ jest poprawnym dwunawiasowaniem

Przykładowo, [()[]] jest poprawnym dwunawiasowaniem, ale [)(], lub [(]) nie są.

Napisz program, który wczyta ciąg nawiasów oraz zapytania o poprawność dwunawiasowania wybranych spójnych podsłów ciągu, wyznaczy dla każdego zapytania czy dwunawiasowanie jest poprawne i wypisze wyniki na standardowe wyjście.

Wejście

W pierwszym wierszu wejścia znajdują się jedna liczba N, oznaczająca długość ciągu.
W drugim wierszu wejścia znajduje się ciąg nawiasów o długości N.
W trzecim wierszu wejścia znajdują się jedna liczba Q, oznaczająca ilość zapytań.
W kolejnych Q wierszach znajduje się opis kolejnych zapytań, po jednym w wierszu. Opis każdego zapytania składa się z dwóch liczb naturalnych Li, Ri, oddzielonych pojedynczym odstępem. Określają one zapytanie o poprawność zadanego spójnego podciągu dwunawiasowania od Li-tego znaku do Ri-tego znaku włącznie.

Wyjście

Twój program powinien wypisać na wyjście dokładnie Q wierszy. W i-tym wierszu powinna się znaleźć odpowiedź dla i-tego zapytania. Odpowiedź dla każdego zapytania to jedno słowo TAK, jeśli dwunawiasowanie jest poprawne lub NIE w przeciwnym przypadku.

Ograniczenia

1 ≤ N, Q ≤ 1 000 000, 1 ≤ Li ≤ Ri ≤ N.
W testach wartych 30% wszystkich punktów zachodzi 1 ≤ N, Q ≤ 2 000.
W testach wartych 20% wszystkich punktów ciąg składa się tylko ze znaków ().

Przykład

Wejście Wyjście
5
[()][
5
1 4
2 3
1 2
1 3
1 5
TAK
TAK
NIE
NIE
NIE
Wejście Wyjście
4
[(])
1
1 4
NIE