Problem description


Zysk po opodatkowaniu
(zysk-netto)
Memory limit: 32 MB
Time limit: 0.50 s

Jasio jakiś czas temu postanowił zainwestować pieniądze na giełdzie i teraz chciałby policzyć jaki ma zysk.

Jasio kupił N akcji jednej spółki po A złotych za akcję. Jakiś czas później sprzedał wszystkie akcje tej spółki po B złotych za akcję. Od każdej transakcji (zarówno zakupu jak i sprzedaży) biuro maklerskie pobiera prowizję w wysokości 0.39% wartości transakcji zaokrągloną w górę do najbliższego grosza lub 5 złotych, zależnie od tego co jest większe. Biuro maklerskie pobiera prowizję zawsze, nawet gdyby miało oznaczać to stratę inwestora.

Jeżeli Jasio osiągnął zysk (już po odliczeniu prowizji maklera), aby obliczyć tzw. zysk netto (czyli po opodatkowaniu), należy jeszcze odliczyć podatek od zysków kapitałowych (tzw. podatek Belki). Wynosi on 19% i jest zaokrąglany w górę do najbliższego grosza. Państwo nie pobiera podatku jeżeli inwestor (po odliczeniu kosztów) poniósł stratę.

Napisz program, który wczyta parametry N, A oraz B, wyznaczy zysk po opodatkowaniu i wypisze wynik na standardowe wyjście.

Wejście

W pierwszym (jedynym) wierszu wejścia znajduje się jedna liczba naturalna N, określająca liczbę akcji, pojedynczy odstęp oraz dwie liczby rzeczywiste A oraz B, podane z dokładnością do dwóch miejsc po kropce dziesiętnej i oddzielone pojedynczym odstępem. Są to kolejno: liczba zakupionych (i sprzedanych) akcji, cena zakupu i cena sprzedaży pojedynczej akcji.

Wyjście

W pierwszym (jedynym) wierszu wyjścia powinna się znaleźć jedna liczba rzeczywista podana z dokładnością do dwóch miejsc po kropce dziesiętnej – zysk netto Jasia. Jeżeli Jasio osiągnął stratę, należy wypisać liczbę ujemną.

Uwaga: odpowiedź musi być wypisana w odpowiednim formacie i nie jest dopuszczalne popełnienie błędu nawet o jeden grosz.

Ograniczenia

0 ≤ N ≤ 100 000, 0 < A, B ≤ 10 000.

Przykład

Input Output Explanation
10 55.20 207.00
1218.98

Jasio zakupił 10 akcji po cenie 55.20 zł za akcję, zapłacił więc 552 złote plus 5 złotych prowizji maklerskiej. Następnie sprzedał te 10 akcji po cenie 207 zł za akcję, uzyskał więc 2 070 złotych minus 8.08 zł prowizji maklerskiej. Osiągnął więc zysk brutto 1 504.92 zł. Musi jednak zapłacić podatek w wysokości 285.94 zł, więc jego rzeczywisty zysk (netto) to 1 218.98 zł. Całkiem nieźle.

Input Output Explanation
1 5000.00 1000.00
-4024.50

Jasio kupił jedną akcję za 5 000 złotych, zapłacił 5 000 złotych plus 19.50 zł prowizji. Sprzedał tę akcję za 1 000 złotych, uzyskał 1 000 zł minus 5 zł prowizji. Poniósł więc stratę w wysokości 4 024.50 zł. Kiepsko.